Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg Voorthuizerweg 4 te Stokkum gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken in Gelderland.
Artikel 1 Algemeen
 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder afnemer verstaan de afnemer danwel aspirant-afnemer en onder Zeddams Wijnhuis c.q. Flex- Keg de leverancier danwel aspirant-leverancier.
 2. Tarieven zijn per fles of per liter voor wijnen uit het vat of box, exclusief de BTW
 3. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaardenvan afnemer.Indien een afnemer van deze voorwaarden wenst af te wijken, dan dientdit expliciet en schriftelijk aan Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg gemeld te worden.
 4. De onderhavige voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en leveringen vanZeddams Wijnhuisen c.q. Flex-Keg en zijn van overeenkomstige toepassing op anderedan koopovereenkomsten.
 5. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indiendeze door de directie van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18jaar.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst.
 1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Kegzijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 2. Het staat Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg vrij de overeenkomst in gedeelten uit tevoeren.
 3. Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg hebben het recht om bestellingen zonder opgaaf vanredenen te weigeren, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg, dan wel onder rembours te leveren.
Artikel 3. Wijzigingen
 1. Wijziging en/of annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijketoestemming van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg binnen vijf werkdagen nadat hetbericht van de wijziging/annulering is ontvangen.
 2. Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg verlenen slechts de in het vorige lid bedoeldetoestemming voor annulering van een overeenkomst, indien afnemer bereid is de door Zeddams Wijnhuis reeds gemaakte kosten te voldoen. Voormelde kosten bedragen tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van euro 250,00.
Artikel 4. Koopprijs
 1. Voor Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg is de koopprijs gebaseerd op de euro. Indienfacturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg gerechtigd zijn, tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs ( prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende prijsbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde prijsbepalende factoren ( zoals verhogingen van en/of toeslagen op de vrachttarieven, referentieprijzen, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen, belastingen en/of inkoopprijzen) , zullen Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs.
 1. Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het eerste lid en/of tweede lid wordtverhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg afnemer van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
 2. De door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting doch inclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, waaronder accijnzen ( tenzij excl. geoffreerd) en/of heffingen ( maar inclusief omzetbelasting, bij verkoop aan particulieren).
 3. Tenzij nadrukkelijk door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg anders is overeengekomen, is de koopprijs inclusief fles of Flex-Keg vat. Bij levering op pallets wordt een statiegeld per pallet in rekening gebracht waarvoor afnemer zal worden gecrediteerd bij franco retourzending van bedoelde pallet.Bij levering van emballage wordt statiegeld in rekening gebracht waarvoor afnemer zal worden gecrediteerd bij franco retourzending van de emballage.Echter uitsluitend is het crediteren van emballage franco retourzending van de emballage van toepassing binnen een termijn van één jaar na levering van emballage. Emballage blijft onvervreemdbaar eigendom van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg.
Artikel 5. Accijnzen
 1. Indien afnemer de beschikking heeft over een accijns goederenplaats en tevens terzakebeschikt over een valide administratief geleidedocument, dan brengt Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg terzake van het geleverde een prijs exclusief accijnzen en/of heffingen in rekening. In alle andere gevallen voldoet Zeddams Wijnhuis c.q. Flex- Keg ter zake van het geleverde de door de afnemer verschuldigde accijnzen en/of heffingen, waarbij de afnemer te allen tijde gehouden is tot vergoeding aan Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg van deze ter zake van het geleverde door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg voldane accijnzen en/of heffingen.
 2. Documenten die in het kader van de accijnswetgeving noodzakelijk voor de zuivering van de douane – dan wel vervoersdocumenten van Zeddams Wijnhuisen c.q. Flex- Keg, dienen steeds 5 dagen na ontvangst door de afnemer van de door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg geleverde zaken aangetekend te worden verzonden. De afnemer dient hiervan gedurende twee jaar een bewijsstuk te bewaren.
 3. Indien als gevolg van de wijze waarop de documentafhandeling of inslag door of vanwege de afnemer heeft plaatsgevonden accijnsverplichtingen voor Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg mochten ontstaan, dan is de afnemer aansprakelijk voor deze accijnsverplichtingen.
 4. Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg kunnen afnemers, welke door haar geleverde zaken direct naar landen buiten Nederland exporteren, onder omstandigheden zekerheid laten stellen voor de afdracht van eventueel voor deze zaken verschuldigde accijnzen en/of heffingen. Een en ander vindt plaats in onderling overleg.
Artikel 6. Levering en risico
 1. Alle zaken reizen af onderneming van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg voor rekeningen risico van afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Molestrisico komt steeds ten laste van afnemer.
 3. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer zullen wordengeleverd, is het risico van niet goede, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van afnemer. Wanneer de aflader casuquo degenen van wie en/of degene met wiens bemiddeling de aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg het recht de overeenkomst met afnemer te ontbinden, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens Zeddams Wijnhuis.
 1. Indien schriftelijk is overeen gekomen dat Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg franco leveren, zijn Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar ( gemaakt ) terrein kan komen. Afnemer is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft afnemer hiermede in gebreke, dan komen de daarvoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 2. Bij zowel levering niet franco als franco hebben Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg de keuze van het vervoermiddel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Leveringen vanaf 240 flessen of 6 Flex-Keg vaten met een factuurwaarde van minimaal euro 500.00 excl. BTW geschieden franco Nederland. Voor kleinere zendingen wordt een vrachttoeslag berekend.
 4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na door ons gegeven schriftelijke toestemming.
Artikel 7. Levertijden
 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Tenzijanders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen Zeddams Wijnhuis c.q.Flex-Keg derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeftZeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg drie maanden na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen drie maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg het recht afnemer schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie afnemer verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door afnemer na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden.
 3. Afnemer is gehouden de zaken binnen een nader door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex- Keg te bepalen termijn af te nemen. Na het verstrijken van de door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg opgegeven afnametermijn zijn de zaken voor risico van afnemer. Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg is gerechtigd de zaken in dat geval voor risico van de afnemer op te slaan. Eventuele kosten, waaronder de opslagkosten, welke Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg door het niet afnemen van de zaken door de afnemer dient te maken, kunnen door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg aan de afnemer worden doorberekend.
Artikel 8. Kwaliteit Tenzij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enz. per handels – eenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.Artikel 9. Aanvaarding en reclame
 1. De reclame van het stukstal van het geleverde berust bij afnemer. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleverbonnen of dergelijke documenten vermeld als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten om geldig te zijn door de afnemer op het ontvangstbewijs ( welke direct wordt meegenomen door de chauffeur) worden aangetekend.
 2. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificatiesdienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door de afnemer bij Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg schriftelijk te zijn gemeld; bij gebreke daarvan wordt afnemer geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
 3. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen en in ieder geval binnen een termijn van zes maanden na de factuurdatum door afnemer bij Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd.
 4. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat afnemer nog enig recht van reclame toekomt.
Artikel 10. Niet toerekenbare tekortkoming
 1. Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg aanvaarden geen aansprakelijkheid, indien hij dooreen niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elkeomstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval ‘doch niet limitatief” begrepen oorlog, oorlogsgevaar burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden en bedrijfsstoringen.
 3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg te zijner keus gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg. Indien afnemer Zeddams Wijnhuis c.q. flex- Keg daartoe schriftelijk aanmaant, is Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
 1. Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg behouden zich het eigendomsrecht van de aanafnemer afgeleverde zaken voor, totdat al zijn vorderingen op afnemer ter zake van de tegenprestatie voor door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede ter zake van de tegenprestatie voor door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom der zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
 3. Het is de afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf of weder te verkopen. Ingeval van wederverkoop op krediet, is afnemer in zijn hoedanigheid van wederverkoper verplicht het eigendomsvoorbehoud als bepaald in dit artikel te bedingen. Buiten voornoemd geval is afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg te bewaren, Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht een andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 1. Bij wederverkoop aan een derde in overeenstemming met het bepaalde in het vorige lid, is afnemer op verzoek van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg gehouden mee te werken aan het op de daartoe geëigende wijze vestigen van een stil pandrecht ten behoeve van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg op de vorderingen op derden die afnemer uit de wederverkoop verkrijgt.
 2. Zeddams Wijnhuis c.q, Flex-Keg zijn hierbij door afnemer onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Afnemer dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van euro 500.00 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg dit afnemer heeft meegedeeld.
Artikel 12. Betaling
 1. Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg behouden zich het recht voor deellevering van zaken en/of werkzaamheden afzonderlijk te factureren, Tenzij anders is overeengekomen os anders op facturen van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg staat vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Met ingang van de eerste dag na de in lid 1 bedoelde termijn is afnemer voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend, dat de betaling nadien is uitgebleven, van rechtswege, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent, onverminderd de opeisbaarheid.
 3. Indien Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg niet bij tijdige betaling zijn vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal afnemer gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten zullen tot een te vorderen bedrag van euro 5000,00 vijftien procent van het te vorderen bedrag belopen en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal euro 150.00 bedragen.
 4. Indien afnemer met de betaling jegens Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 5. Mocht Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van afnemer, dan heeft Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door afnemer zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze à contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn van levering is gesteld. In dit laatste geval kan Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 6. Afnemer is jegens Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg gehouden tot de onder het vorige lid bedoelde zekerheidsstelling voor al hetgeen hij jegens Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg verschuldigd is of zal worden, ook indien Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van zijn leverings – dan wel andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van Zeddams Wijnhuis gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van afnemer.
 1. Indien afnemer met de betaling in gebreke is en Zeddams Wijnhuis c.q. Flex- Keg deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 12 terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van afnemer.
 2. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende rente. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.
Artikel 13. Toerekenbare tekortkoming van afnemer Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg in gebreke te zijn gesteld, is Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg bevoegd de koopovereenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.Artikel 14. Toepasselijk recht Op de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en wordt de toepassing van het Weense Koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk uitgesloten.Artikel 15. Geschillen Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen afnemer en Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door het bevoegde kantongerecht of de bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de feitelijke vestigingsplaats van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg ressorteert. Terzake genoemde geschillen geldt dat ook indien de afnemer c.q. de contractspartij van Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg is gevestigd buiten Nederland en/of het Koninkrijk der Nederlanden enkel aan de Nederlandse Rechter rechtsmacht zal toekomen.Artikel 17. Slotbepaling Vanaf de datum van depot van deze voorwaarden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem komen eerder door Zeddams Wijnhuis c.q. Flex-Keg gehanteerde voorwaarden te vervallen.
Bekijk hier de algemene voorwaarden in PDF.